پرش به محتوای اصلی

خدمات عمومی اداره کل

خدمات

ساعات مراجعه درخصوص تمامی خدمات فوق ساعات اداری (7 الی 14:30 ) می باشد.

هزینه های اعلام شده برای کلیه خدمات فوق، صرفاً با اتصال به درگاه پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه مربوطه صورت گرفته و پرداخت هرگونه وجهی خارج از روال و مجاری مذکور غیرقانونی میباشد.

زمان اعلام شده در جدول فوق حدودی بوده و با توجه به پیگیری متقاضی در تهیه و ارائه مستندات و رعایت الزامات ممکن است متغیر باشد.