پرش به محتوای اصلی

وضعیت خانوار

تعداد کل خانوار استان : 186358

خانوارهای شهری :  143988 درصد خانوار شهری:77.26

خانوارهای روستایی: 42370 درصد خانوار روستایی: 22.73