پرش به محتوای اصلی

وضعیت خانوار

تعداد کل خانوار استان :215571

خانوارهای شهری :  200345 درصد خانوار شهری: 92.9

خانوارهای روستایی: 15226 درصد خانوار روستایی: 7.1