پرش به محتوای اصلی

جمعیت

جمعیت کل استان :702360

جمعیت شهری                560502  نفر        درصد جمعیت استان          79.8 درصد

جمعیت  روستایی       141858 نفر               درصد جمعیت استان          20.2 درصد

تراکم جمعیت در هر کیلو متر مربع 7.2 نفر