پرش به محتوای اصلی

جمعیت

جمعیت کل استان : 631218

جمعیت شهری                486345  نفر        درصد جمعیت استان             77.05 درصد

جمعیت  روستایی       144873 نفر               درصد جمعیت استان          22.95 درصد

تراکم جمعیت در هر کیلو متر مربع 6.47 نفر