معرفی مدیر کل

دکتر سید مسعود میررضایی

 مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان

تلفن محل کار : 33342040-023
3683

نمابر :33345885-023

آدرس پست الکترونیکیsm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir

آدرس محل استقرار : سمنان ،خیابان شهید رجایی، بالاتر از بازار بالا، جنب دفتر پستی شهید رجایی، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان