پرش به محتوای اصلی

تقسیمات کشوری

سمنان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 8شهرستان به نامهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، میامی، آرادان، مهدیشهر و سرخه می باشد. 15بخش ،31 دهستان دارد

تعداد شهرستان بخش  دهستان   شهر 
 8 15 31 20