پدافند غیر عامل

پدافند 

پدافند غیر عامل 

نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به بکارگیری جنگ‌افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

امنیت در فضای تبادل اطلاعاتامنیت در فضای تبادل اطلاعات

امنیت محیطی در حوزه فاواامنیت محیطی در حوزه فاوا

پایگاه دانش مخاطرات امنیتیپایگاه دانش مخاطرات امنیتی
آموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاواآموزش و فرهنگ سازی در حوزه امنیت فاوا

پدافند غیر عامل در حوزه سامانه مدیریتپدافند غیر عامل در حوزه سامانه مدیریت